Esperanto, brug tussen alle culturen

Internationaal Esperanto-Instituut
Den Haag

Esperanto vormt de brug tussen alle culturen, een echte internationale taal die verbindt!

Het Esperanto-Instituut heeft tot doel:

  • het bevorderen van het onderwijs in Esperanto o.a. via de directe methode van Andreo Cseh. Hij heeft samen met Julia Isbrücker het instituut in 1930 opgericht en is bekend om zijn speciale directe methode van Esperanto-onderwijs. Ook op andere manieren wil IEI het onderwijs in Esperanto bevorderen;
  • het informeren over Esperanto en de Esperanto-cultuur, onder meer door studiedagen te wijden aan de Esperanto-literatuur. IEI zelf beschikt over een aanzienlijke Esperanto-bibliotheek en geeft ook boeken in Esperanto uit;
  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen om het gebruik van Esperanto te stimuleren door mensen die de taal leren;
  • het bevorderen van het gebruik van nieuwe technologie en computerlinguïstiek in relatie tot Esperanto.

IEI is een Stichting zonder winstoogmerk en is gevestigd in de Riouwstraat 172,  Den Haag, Nederland.

Over Internationaal Esperanto-Instituut

De stichting Internacia Esperanto-Instituto (Internationaal Esperanto-Instituut) (IEI) is in 1930 in Den Haag door Julia Isbrücker en Andreo Cseh opgericht. IEI kreeg in 1933 zijn eigen kantoor aan de Riouwstraat 172 in Den Haag, waar het tot op de dag van vandaag gevestigd is.

De uit Hongarije afkomstige Cseh was de ontwerper van een directe onderwijsmethode, waarmee men Esperanto leerde zonder hulp van de moedertaal. Duizenden mensen uit de hele wereld hebben in de periode tussen de beide wereldoorlogen zo die taal geleerd. In Nederland behoorde daartoe o.a. Willem Drees, de latere minister-president van Nederland. In de dertiger jaren heeft IEI meer dan 400 gediplomeerde leraren van de Cseh-methode afgeleverd. Een veertigtal trok met name door Europa om lessen te geven. Veel Cseh-cursussen en conferenties over dat onderwijs werden in die tijd georganiseerd in Arnhem in een landhuis, het Esperanto-Domo (Esperanto-huis), dat het gemeentebestuur aan IEI ter beschikking had gesteld.

Nu heeft IEI de beschikking over gediplomeerde Cseh-docenten, die uit de meest verschillende landen komen. Zij verzorgen Cseh-cursussen.

Mede doordat Esperanto tegenwoordig eerder door zelfstudie of via internet-cursussen geleerd wordt, zijn de activiteiten van  IEI verschoven naar vooral het organiseren van cursussen en conversatiegroepen. In het gebouw in de Riouwstraat worden ook studiedagen georganiseerd over onderwerpen van de Esperanto-cultuur.

IEI houdt zich ook actief bezig met het publiceren van boeken, niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op dat van de geschiedenis van het Esperanto. Het instituut beschikt over een uitgebreide bibliotheek en verkoopt ook nieuwe en antiquarische Esperanto-boeken.

Daarnaast ondersteunt IEI de ontwikkeling van nieuwe technologie en computerlinguïstiek voor o.a. spraakherkenning, tekstanalyse en het digitaliseren van teksten voor Internet. IEI produceerde ook een smartphone app om Esperanto te leren.


Internationaal Esperanto-Instituut

Riouwstraat 172
2585 HW Den Haag

Esperanto, brug tussen alle culturen